ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
17

• หญิง
23

รวม
40


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางสาวจิตราวรรณ บุตราช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0819882639
อีเมล์ : jittrawan.nok1980@gmail.com
รองผู้อำนวยการอลิสรา สุขสม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0812078831
อีเมล์ : alisara@pnt.ac.th
หัวหน้าแผนกนางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0926680792
อีเมล์ : praymanee@manee@gmail.comศุภากร ทองนุ่ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
อีเมล์ : tongnum2524@gmail.comประทีป สุวรรณโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0885668199
อีเมล์ : krutee.th@gmail.comชัยวัฒน์ ชื่นฉ่ำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0646786050
อีเมล์ : witchuda560@gmail.comณัฐชานันท์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0936269163
อีเมล์ : natchanan@pnt.ac.thสุพัตรา ใจเที่ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0822540094
อีเมล์ : luckyp.popsjt@gmail.comจักรี โพธิ์แก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0906126139
อีเมล์ : jkpokhew@gmail.com
หัวหน้างานนายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0990945414
อีเมล์ : selfroom01@gmail.comนางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : peamika@pnt.ac.thนางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0993619694
อีเมล์ : mk_kook_yui2553@hotmail.comนางสาวธารสาย เกษตรสำราญ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0636450435
อีเมล์ : tansai@pnt.ac.thสารภี สำเนียงดี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0806259315
อีเมล์ : son250507@gmail.comภาคภูมิ จงใจรักษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
โทรศัพท์ : 0822505974
อีเมล์ : pakpum01jongjairuk@gmail.comวงเดือน ป้องกัน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0806580482
อีเมล์ : wongduen261991@gmail.comจรรยา พรหมชนะ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0929217247
อีเมล์ : Janya@pnt.ac.thสาธิดา สาระวัน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0622279617
อีเมล์ : satida@pnt.ac.thพรชัย เหลืองประมวล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0822471224
อีเมล์ : luangpramualponchai@gmail.com
ครูประจำกฤษฎาวุฒิ วงศ์ศรีงาม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0928713411
อีเมล์ : wongsringam.d4u@gmail.comณัฐพงษ์ จันทรีย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0839500035
อีเมล์ : nattapongjunthree21@gmail.comพิชญ์สินี อภิพรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0875341837
อีเมล์ : mokoromeo13@gmail.comจินตนา ยันตรีสิงห์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0822050665
อีเมล์ : ๋๋Jintana@pnt.ac.thสุรีรัตน์ ดีเมฆ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0818572543
อีเมล์ : sureerat@pnt.ac.thนายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0830543412
อีเมล์ : chailenso12@gmail.comนายสุภชัย แซ่ลี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0984903669
อีเมล์ : supachai.sealee@gmail.com
พนักงานราชการ(สอน)นายพงศธร ดีเดช
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู
โทรศัพท์ : 0894640957
อีเมล์ : pongsathon@pnt.ac.th
ครูอัตราจ้างสดายุ จำเริญศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0929233319
อีเมล์ : sadayu3319@gmail.comอนนท์ ติ่งผ่อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0616708818
อีเมล์ : anon@pnt.ac.th
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาริกา สารีวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นายประสาน สืบดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นันทพันธ์ เหลืองรุ่งวารี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)ทิวาวรรณ รัตนพรมรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
เจ้าหน้าที่ประจำนางน้ำอ้อย สุขกรม
เจ้าหน้าที่ประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ประจำ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ประจำ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0859840722
อีเมล์ : ooy_2299@hotmail.comนางสาวนริศรา ขำคม
เจ้าหน้าที่ประจำ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ประจำ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : ์Naraisara@pnt.ac.thมณธิดา พรหมเกตุ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ประจำ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0928010023
อีเมล์ : montida59122080240@gmail.comอลิสา อุปจันโท
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ประจำ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0889464229
อีเมล์ : alisasiuppajantro@gmail.comวราวุฒ ขำคม
เจ้าหน้าที่ประจำ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ : warawut@pnt.ac.thจรรยพร ขาวปาน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0923684329
อีเมล์ : ่janyaporn@pnt.ac.thนางสาวสริตา ปานธรรม
เจ้าหน้าที่ประจำ งานการเงิน
อีเมล์ : sarita@pnt.ac.th