ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
17

• หญิง
19

รวม
37


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางกัญญา บุญศิริ
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางกัญญา หมอกลาง
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุรีวรรณ จันตะมะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
หัวหน้างาน งานบัญชีนายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเทพฑัต ภูฆ้องไชย
หัวหน้างาน งานปกครองนายสัมฤทธิ์ อุ่นศรี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิระวัฒน์ แซงดาว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนาย สถาพร ด้วงเดช
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายพงศธร ดีเดช
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายนิพัฒน์ กันหริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายจตุรงค์ พรหมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวธารสาย เกษตรสำราญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี

นางน้ำอ้อย สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางอัญชลี อินทรีย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวสุธามาศ บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนฤมล โตประยูร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวนริศรา ขำคม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวอมรรัตน์ ภูมิพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสมใจ แก้วพรายตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายสมศักดิ์ ภุมรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายประสาน สืบดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพนม จิตนิยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาริกา สารีวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)

นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยเบิกพัสดุ (แผนก) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์