ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
13

• หญิง
15

รวม
29


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
1

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางกัญญา บุญศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุรีวรรณ จันตะมะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
หัวหน้างาน งานพัสดุนายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายพงศธร ดีเดช
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายเทพฑัต ภูฆ้องไชย
หัวหน้างาน งานปกครองนางกัญญา หมอกลาง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิระวัฒน์ แซงดาว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นายนิพัฒน์ กันหริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเชิดพงษ์ ดอกไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวธารสาย เกษตรสำราญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางน้ำอ้อย สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวนริศรา ขำคม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวอมรรัตน์ เลาวิชุวกรนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสมใจ แก้วพรายตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายประสาน สืบดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาริกา สารีวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)