ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
18

• หญิง
21

รวม
40


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
25

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางกัญญา บุญศิริ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางกัญญา หมอกลาง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุรีวรรณ จันตะมะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายพงศธร ดีเดช
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
หัวหน้างาน งานบัญชีนายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเทพฑัต ภูฆ้องไชย
หัวหน้างาน งานปกครองนายสัมฤทธิ์ อุ่นศรี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิระวัฒน์ แซงดาว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนาย สถาพร ด้วงเดช
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายนิพัฒน์ กันหริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์เชิดพงษ์ ดอกไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวธารสาย เกษตรสำราญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี

นางน้ำอ้อย สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวณัฐชาพร ศิริฤกษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาววิลาวัณย์ ทองนุ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางอัญชลี อินทรีย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวสุธามาศ บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนฤมล โตประยูร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวนริศรา ขำคม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองศศิธร แตงอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสมใจ แก้วพรายตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายสมศักดิ์ ภุมรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายธงชัย เมืองนิล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายประสาน สืบดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางประภาศรี วงษ์เสงี่ยมรัตนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพนม จิตนิยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาริกา สารีวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)