ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
19

• หญิง
21

รวม
40


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางกัญญา บุญศิริ
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางกัญญา หมอกลาง
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นางสุกัญญา ช่วยรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุรีวรรณ ทองสุธี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายพงศธร ดีเดช
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายเทพทัต ภูฆ้องไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายจิระวัฒน์ แซงดาว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวณิชพัฒน์ สุขนาขา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอนิรุต พานแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวกะรัต ทองใสพร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนาย สถาพร ด้วงเดช
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี

นางน้ำอ้อย สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางอัญชลี อินทรีย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวสุธามาศ บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนฤมล โตประยูร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวนริศรา ขำคม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอมรรัตน์ ภูมิพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสมใจ แก้วพรายตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายสมศักดิ์ ภุมรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายประสาน สืบดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)อร่าม นาคแท้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายมนตรี ด้วงเดช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสิทธิศักดิ์ โคกแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสิทธิ์โชค ยิ้มใจดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาริกา สารีวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)