ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
13

• หญิง
20

รวม
35


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
10


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒรองผู้อำนวยการนายพิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนางกัญญา บุญศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้างาน งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ประจำ งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ประจำ งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจำ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวหน้างานนางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยเบิกพัสดุ (แผนก) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพงศธร ดีเดช
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาคารสถานที่
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาคารสถานที่นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธารสาย เกษตรสำราญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยเบิกพัสดุ (แผนก) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้างนายนิพัฒน์ กันหริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาคารสถานที่ภาคภูมิ จงใจรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์เชิดพงษ์ ดอกไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ประจำนางสาวอมรรัตน์ เลาวิชุวกรนุกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวางแผนและงบประมาณจิราภา พรมทุ่ง
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ประจำ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวนริศรา ขำคม
เจ้าหน้าที่ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ประจำ งานวัดผลและประเมินผล