ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
17

• หญิง
19

รวม
37


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสัมฤทธิ์ อุ่นศรี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธนกร ศิริกิจธนสาร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิระวัฒน์ แซงดาว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนาย สถาพร ด้วงเดช
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายพงศธร ดีเดช
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายนิพัฒน์ กันหริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายจตุรงค์ พรหมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสมศักดิ์ ภุมรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายประสาน สืบดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพนม จิตนิยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)