ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
18

• หญิง
19

รวม
38


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
25

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางกัญญา บุญศิริ
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางกัญญา หมอกลาง
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุรีวรรณ จันตะมะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวณิชพัฒน์ สุขนาขา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางน้ำอ้อย สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวลลิตา โพธิ์ทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางอัญชลี อินทรีย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวสุธามาศ บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนฤมล โตประยูร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวนริศรา ขำคม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวอมรรัตน์ ภูมิพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสมใจ แก้วพรายตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาริกา สารีวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)